Livsvigtigt

Robusthed og resiliens i leder- og hjælperrollen

Leder- og hjælperrollen kræver mental sundhed

At yde psykisk førstehjælp

Livsvigtigt tilbyder at opbygge resiliens i leder- og hjælperrollen.

Der er fire hovedfokusser, som er dybt afhængige af hinanden:

 1. Hjælperens robusthed, som er afgørende for at forebygge egen udbrændthed.
 2. Hjælperens robusthed er afgørende for at den hjælpetrængende drager fordel af hjælpen.
 3. Hjælpere som ressource- og nøglepersoner bør kunne yde psykisk førstehjælp.
 4. Hjælpere bør vide, hvordan de indgår i følelseskrævende samtaler med en person i mistrivsel – og samtidig kunne tage vare på sig selv.

Psykisk førstehjælp er at tage initiativ til en samtale. Her afdækkes grad af mistrivsel og selvmordsfare, og den psykiske førstehjælper kan vejlede til rette hjælp. Denne samtale er krævende, og hjælperne skal derfor være bevidste om egen balance og robusthed.

Der skal arbejdes med alle fokusser for at forebygge arbejdsskader og for, at de hjælpetrængende vender deres mistrivsel mod trivsel – og dermed mod en positiv udvikling.

Du er hjælper, når du i dit job er konfronteret med opgaver, der vækker følelsesmæssige reaktioner, når du indgår i relationsarbejde, hvor du selv er sat i spil.

Mange job udfordrer den ansatte i at kunne håndtere følelsesmæssige opgaver:

 • Underviseren, der står i et krydspres mellem at løse sin opgave med at undervise og samtidig skulle forholde sig til elever, der er udfordret og mistrives.
 • Social- og sundhedspersonale, der dagligt konfronteres med borgerens psykiske og følelsesmæssige udfordringer.
 • Politimanden, der møder mennesker, der er selvmordstruet, forbrydelser mod børn og andre – og meget mere.
 • Lægen, der står over for uhelbredelige patienter.
 • Præsten, der skal støtte pårørende, hvor nære er døde.
 • Lokoføreren, der uden skyld udsættes for at påkøre et menneske, der har valgt skinnerne til selvmord.

Når vi tænker dybere over det, er der i mange jobs medarbejdere, der dagligt står over for krævende relationsopgaver, som tærer på overskuddet og giver høj risiko for udmattelse og udbrændthed.

At kunne stå i og at kunne navigere i krævende relationsopgaver kræver, at arbejdspladsen er med på at tage et medansvar.

Psykiske førstehjælpere sætter ind med hjælp tidligt og er med til at vende den negative udvikling hos den hjælpetrængende. Psykiske førstehjælpere ved, hvordan de passer på sig selv, da robusthed forebygger arbejdsskader.

Ressourcepersoner bør have de rette kompetencer til at vende andres mistrivsel til trivsel og udvikling.

Ressourcepersoner, der selv er robuste og i balance, kan klare de følelsesmæssige kerneopgaver, de står overfor i hverdagen. Effekten ses ved, at de personer, de hjælper, profiterer i højere grad, når ressourcepersonen er robust og ressourcepersonerne forebygger arbejdsbelastninger.

Mennesker, der er omkring personer i mistrivsel og dagligt står over for krav, der skal honoreres, er i høj risiko for at få belastningsskader. For mange kniber det med at have nok overskud til at imødekomme de krav, der kan synes normale udefra. 

Hvis ikke denne situation vendes, kan det føre til udvikling af psykiske lidelser, der resulterer i funktionsnedsættelse, uarbejdsdygtighed og sygdom.

Denne kurve kan brydes, og med tidlig indsats er det lettere at vende mistrivsel mod trivsel og overskud.

“For os mennesker er mental sundhed og trivsel en ressource, der sætter os i stand til at udnytte egne intellektuelle og emotionelle potentialer, at udfylde og udfolde os i et social liv samt skole- og arbejdsliv. For samfundet bidrager god mental sundhedstilstand og trivsel til velstand, solidaritet og social retfærdighed.”
– Definition af mental sundhed – Sundhedsstyrelsen.

Nøglepersoner, der er omkring mennesker, der mistrives, er i høj risiko for belastningsskader.

Derfor er resiliente ressourcepersoner med kompetencer i at kunne yde psykisk førstehjælp nøglen til at skabe trivsel og udvikling – både for de personer, der er i mistrivsel, og i forhold til dem selv – ved at have de rette kompetencer og modstandskraft til at kunne håndtere de krav, der er forbundet i mødet med personer i mistrivsel. 

Social resiliens handler om meningsgivende fællesskaber med positive processer og afledte, beskyttende faktorer, som fordrer individuel solidaritet og herigennem styrker den enkeltes resiliens.

 • Trivselsgruppe – isolationen brydes, og samhørighed og udvikling skabes.
 • Psykisk førstehjælper er en ressource- eller nøgleperson, der spotter faresignaler på mistrivsel.
 • Trivselsgruppeledere er med til skabe trivsel og udvikling.
 • Faglig og personlig gruppesupervision er med til at sikre, at ressource- og nøglepersoner opbygger resiliens. Det betyder, at de opnår modstandskraft og robusthed til at klare følelsesmæssige krævende kerne opgaver.

Læs mere om resiliens – begrebs- og teoriafklaring.

Når vi taler mental sundhed og trivsel har vi primært fokus på krop, følelser og tanker hos mennesker – dimensioner, der kan være vanskelige for os at forholde os til og begribe. De tre niveauer, du finder i næste fold-ud-boks, er hjælpsomme for os til at forstå påvirkninger og forhold, som er med til at præge vores mentale sundhed. 

Resiliensbegrebet har eksisteret inden for psykologien i over 60 år. Forskningen er gået fra at lede efter en indre kraft hos individet til at se resiliens som en proces mellem mennesker i deres kontekst.

Det individuelle niveau er det unikke – det, der er særligt ved os hver især: Medfødte evner og ressourcer, de strenge, toner, substans og farver, der kendetegner netop dette menneske. Personlig egenart, potentialer, særpræg, der huser kernen i vores selvopfattelse og identitet. Kernen som den del uanset alder, livsvilkår og ændrede livsbetingelser, jeg selv og omgivelserne genkender. 

Det kulturelle niveau er den prægning, som fællesskabet – i mødet med andre gennem livet fra foster og op gennem livet – præger personligheden. Der sættes biokemiske og fysiologiske spor i hjernen som i kroppen, hvor vi ved, at den bløde hjerne påvirkes meget af de første års prægning. Mødet med andre får og har kæmpe stor betydning for os hver især – for vores følelse af indre ståsted, fundament, selvopfattelse og grad af robusthed. Vi fødes ind i et fællesskab, som ser meget forskelligt ud. Forudsigelighed og pålidelige gentagelser øger robusthed og trivsel, hvorimod uforudsigelighed og upålidelige gentagelser – som at jeg ikke kan regne med og vide, hvad der sker – svækker robustheden. Det kan bl.a. være usikkerhed på personens/personernes reaktioner hvornår og i hvilken grad samt ustabilt mønster mellem for eksempel ro og uro, trygt og utrygt.

Det eksistentielle niveau er de almenmenneskelige livstemaer og livsvilkår, vi er underlagt som mennesker. Det eksistentielle grundlag for alle mennesker, som Irving Yalom opstiller i de fire eksistentielle grundvilkår, er:

Døden – friheden – isolationen – meningsløsheden

I disse niveauer ligger ur-angsten og åndeligheden, livet som er mig givet og grundvilkåret en iboende overlevelseskraft.

Vi tilbyder konkrete tiltag som tilbud om trivselsgrupper og kompetenceudvikling af ressource- og nøglepersoner, der er omkring mennesker, der er udfordret i deres trivsel og mentale sundhed. 

Derudover tilbyder vi konkret hjælp til unge, der mistrives: Vend mistrivsel mod trivsel, hvilket vi gør ved at tilbyde trivselsgruppe på skolen.

Vi tilbyder uddannelse af trivselsgruppeledere med fokus på egen robusthed og at tilegne de rette kompetencer, der skal til for at opstarte og gennemføre trivselsgrupper.

Trivselsgruppeledere er med til at flytte mistrivsel mod trivsel og skabe samhørighed og udvikling for gruppedeltagerne.

Alle har et breaking point, så derfor tilbyder vi faglig og personlig supervision for ressource- og nøglepersoner, hvor fokus er på at opbygge resiliens og modstandskraft.

 • Mennesker i trivsel har modstandskraft – de er i balance med overskud til at klare de krav, de står overfor.
 • Nøglepersoner, der er omkring sårbare personer, som har modstandskraft, empatisk forståelse og faglige færdigheder, fremmer andres trivsel.
 • Medarbejdere, der er robuste og i balance, og som arbejder med sårbare mennesker, har en positiv effekt på og er med til at øge trivslen.
Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.